GroeifinancieringArtikelen

Corona – Hoofdbrekens bij ondernemers, financiers, investeerders en bestuur. Hoe te handelen?

By 19 maart 2020juli 16th, 2020No Comments

Dit artikel is geschreven voor: 

 • DGA’s, bestuur en commissarissen
 • Banken en andere financiers
 • Investeerders in MKB-bedrijven

Inleiding  

De uitbraak van het Corona virus heeft een grote impact op de mondiale, Europese en Nederlandse economie. Naast de zorgen voor de gezondheid van medewerkers, relaties en al hun naasten maken ondernemers, financiers en investeerders zich zorgen over de financiële gevolgen, de liquiditeitspositie, lopende (krediet) overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verplichtingen en het aantrekken van extra financiering om de crisis door te komen. 

Als bedrijf is het verstandig na te denken over de volgende scenario’s: hoe overleeft mijn bedrijf als Nederland 1, 3, 6 maanden of langer op slot blijft of als er een 2e golf komt?  

Verwacht u een korte crisis? 

Als de tegenslag van korte duur is zult u deze moeten overbruggen zonder te veel capaciteitsverlies of schade in de keten. Mogelijk kan de overname van uw concurrent een interessante en aantrekkelijke optie zijn als uw bedrijf een sterke balans en/of een sterke strategie heeft. Overweeg zo nodig deze buy & build strategie met een investeerder uit te voeren die diepe(re) zakken heeft.   

Verwacht u een crisis enkele maanden of langer?  

Dan zijn tal van extra maatregelen nodig. Op meerdere terreinen kunt u maatregelen treffen om de continuïteit van uw onderneming veilig te stellen. Het afwenden van een liquiditeitscrisis vergt enerzijds maatregelen die leiden tot snellere en meer cash inkomsten en anderzijds tot lagere of uitstel van uitgaven. Dat is niet alleen relevant om financiële verplichtingen te kunnen nakomen, maar ook om te voorkomen dat te snel afspraken met de bank (bankconvenanten) worden geschonden. Hierdoor kan een liquiditeitstekort worden voorkomen. Het voorkomen van een sterke en gedwongen herstructurering op last van de bank heeft prioriteit.  

De volgende maatregelen zijn dan te overwegen: 

Focus op werkkapitaal betekent: 

 1. Focus op debiteurenbeheer
 • Voor het aangaan van de opdracht: controleren van kredietwaardigheid en betaalmoraal. Laat indien nodig een deel vooruitbetalen of vraag debiteuren dekking aan bij een kredietverzekeraar (bijv. Atradius)
 • Onderzoeken of factoring mogelijk is, we kunnen u hierbij desgevraagd helpen
 • Duidelijke afspraken maken over betalingstermijnen
 • Tijdig en accuraat factureren
 • Het voeren van een correcte en bijgewerkte debiteurenadministratie
 • Treedt in contact met de grootste debiteuren en wacht daar niet mee totdat de betalingstermijn is verstreken: doel is een bevestiging te krijgen dat er tijdig betaald gaat worden
 • Telefonisch en schriftelijk aanmanen zodat ook snel inzichtelijk is of debiteuren in betalingsproblemen verkeren
 • Incasseren van vorderingen via desnoods een juridische procedure
 1. Focus op actief crediteurenbeheer
 • Indienen van een verzoek om uitstel van belastingen: na ontvangst van dit verzoek zal de Belastingdienst invordering staken
 • Optioneel: Tijdig betalingsonmacht melden bij de fiscus als u niet kunt betalen. Dit voorkomt dat u persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk wordt voor schulden aan de fiscus
 • Inventariseer en focus op leveranciers die in zekere mate afhankelijk zijn, die geen belang hebben bij grote financiële problemen bij of zelfs insolventie van hun afnemer: onderzoek of met deze leveranciers afspraken gemaakt kunnen worden over het oprekken van betalingstermijnen
 • In zijn algemeenheid: het later betalen van leveranciers, het oprekken van de betalingstermijn. Stoppen met betalen kan, zeker in geval van een acuut liquiditeitstekort, ook noodzakelijk zijn, waarbij steeds overwogen moet worden in hoeverre daarover overleg gepleegd moet worden met de betreffende leverancier. Zeer grote kapitaalkrachtige bedrijven moeten wel oog houden voor het MKB
 1. Optimaliseren van de voorraadpositie 
 • Versneld verkopen van overtollige / incourante voorraad en verlagen waar mogelijk van de normale werkkapitaal voorraad
 • Inventariseer welke producten en leveranciers het meest cruciaal zijn en focus daarop
 • Kunnen er vergelijkbare producten bij andere leveranciers worden ingekocht? Dus het zeker stellen van de supply chain mocht een belangrijke leverancier omvallen 
 • Focus op producten met een hoge omloopsnelheid
 • Kijk extra kritisch naar de marges: focus op de producten met goede marges

Afschalen / bezuinigen 

 • Inventariseer welke lopende uitgaven beperkt kunnen worden voor zover dat het operationele proces niet te zeer verstoort
 • Stel minder urgente investeringen uit waarbij bekeken wordt wat de gevolgen daarvan zouden zijn voor het operationele proces op de korte en middellange termijn
 • Overweeg of personeelscontracten met een optie tot beëindiging wel kunnen doorgaan. Let er daarbij wel op dat uw bedrijf kritische processen hierdoor niet vastlopen

Asset stripping / heroverweging van de huidige strategie 

 • Strategische heroriëntatie. Inventariseer of er een divisie, overtollige activa of bedrijfsactiviteiten zijn die op korte termijn te gelde gemaakt zouden kunnen worden. YES CF kan ondersteunen met de verkoop van deze activiteiten in binnen- of buitenland
 • Overweeg een samenwerking of fusie: dit kan leiden tot betere inzichten, kostenbesparingen, minder concurrentie en verbeterde marges

Wij adviseren u dus voor de komende periode extra aandacht te geven aan de liquiditeitsplanning en verschillende scenario’s (te laten) doorrekenen. Daarmee krijgt u een goed beeld van de kans dat er wellicht en wanneer er wellicht een toekomstig liquiditeitstekort gaat ontstaan. Vervolgens kunt u direct kijken wat de mogelijke oplossingen zijn.    

Denk daarbij aan overbruggingsfinanciering, factuurfinanciering etc. Maar ook zaken als werktijdverkorting en mogelijk andere maatregelen die van overheidswege worden getroffen om te helpen.   

Advies: hoe te navigeren richting een bank of andere financier in deze onzekere tijden?  

 • Ga alleen het gesprek aan als u zich heeft voorbereid. Maak dus een plan
 • Maak (2-3) scenario’s variërend in diepte en lengte van de crisis voor uw onderneming. Vermeld bij ieder scenario duidelijk wat de aannames zijn. Maak in elk geval een echt worstcase-scenario (bijv. een omzet daling van 30% tot 50% of meer) 
 • Werk het plan gedetailleerd uit, gebaseerd op ieder scenario 
 • Reken uw scenario’s grondig door
 • Is uw product of dienst bestand tegen een crisis of is het tijd voor een grondige vernieuwing?
 • Wees creatief en vraag extern advies waar nodig
 • Uw plan moet heldere aannames en berekeningen bevatten met betrekking tot onder andere:
  • Marktomvang (tijdens en na corona)
  • Productvraag (minder vraag betekent mogelijk sterk dalende marges)
  • Prijzen per product en winstmarges
  • Een duidelijke opbouw van de omzet obvprijs x volume 
  • Bedrijfskosten 
  • Investeringen (op korte termijn geen uitbreidingsinvesteringen, maar wel noodzakelijke vervangingsinvesteringen)
  • Werkkapitaal aannames (houd rekening met later betalende klanten)
  • Effect van personele maatregelen op de verkoopkracht na de crisis
  • En tot slot, een vertaling van de verlies & winstrekening, balans en vervangingsinvesteringen naar liquiditeit per maand of zelfs op weekbasis, afgezet tegen de beschikbare kredieten

Toelichting op de Financiële Quick Scan dienstverlening van YES Corporate Finance 

YES CF heeft de afgelopen 4 jaar vele Financiële Quick Scan rapporten gemaakt, naast onze transacties bij overnames en financieringen.    

Wat is een Financiële Quick Scan (“FQS”)?
Aan de hand van een digitale vragenlijst krijgen klanten vragen over hun onderneming en de marktdynamiek. Dit zijn o.a. vragen over management, strategie, personeel & organisatie, IP & IT, markt, concurrentie, product, klanten, inkoop & supply chain en een uitgebreide financiële analyse met scenario’s, de gevolgen voor de liquiditeit en (bank)convenanten in de komende periode (tot 3-5 jaar indien nodig en haalbaar). De FQS biedt een korte snelle analyse en een rapport voor DGA’s, financiers en investeerders en levert binnen 2-4 weken*) inzicht en diagnoses gericht op inzicht in liquiditeit, vermogensontwikkeling en (bank)ratio’s. 
 

*) afhankelijk van de snelheid van de klant en de beschikbare capaciteit bij YES CF  

Wat zijn de voordelen van een Financiële Quick Scan? 

 • Speelt direct in op de corona uitbraak en de gevolgen voor ondernemers
 • Het is een snel en onafhankelijk onderzoek van 2-4 weken gevolgd door een adviesrapport met waardevolle inzichten  
  • Hiervan is de klant gemiddeld 1-3 weken bezig met het verzamelen van de informatie
  • YES CF voert 1-2 gesprekken (2e gesprek telefonisch), maakt een praktische analyse en geeft een duidelijk advies
 • Bij grotere problemen kan een diepgaander onderzoek overwogen worden
 • Veel lagere kosten en kortere doorlooptijd vergeleken met een uitgebreide due diligence of restructuring rapport 
 • Rekent meerdere scenario’s door, geeft inzicht in de strategische opties en geeft in één keer antwoord op de meeste vragen van directie, aandeelhouders en financiers
 • All-in prijs, dus geen onverwachte extra uitgaven
 • YES CF heeft al vele Financiële Quick Scan Analyses gemaakt in de afgelopen 4 jaar; het is een goed geolied proces

Tot slot, voor korte vragen kunt u ons altijd bellen om #hulp. Dat doen wij #kosteloos.   

Klik hier voor voorbeelden van succesvolle transacties.

Meer informatie:
Arjan Boonekamp
Managing Partner
+31 6 8127 1573
boonekamp@yescf.nl
 

YES Corporate Finance
welkom@yescf.nl

Naast dit nieuwsbericht is erspeciale nieuwspagina op onze website die dieper ingaat op andere mogelijke oplossingen voor uw bedrijf en die u zo nodig kan doorverwijzen