Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door YES Corporate Finance B.V., gevestigd te Utrecht aan het Hooghiemstraplein 82, 3514 AX te Utrecht, hierna te noemen: “YES CF”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van YES CF en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor YES CF werkzaam zijn.

De wederpartij van YES CF is degene aan wie YES CF enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door YES CF gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door YES CF gesloten overeenkomsten waarbij YES CF zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door YES CF zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende en/of vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

1.3 YES CF is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten tot het verrichten van diensten en op lopende overeenkomsten.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht

2.1. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

2.2. Offertes en tarieven van YES CF zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.3. YES CF zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Aan YES CF verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van YES CF, niet tot resultaatsverplichtingen omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

2.4. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat YES CF een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. YES CF is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.5. In het geval opdrachtgever per emailbericht enige aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) YES CF heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) YES CF wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) YES CF heeft bereikt.

2.6. Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door YES CF aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door YES CF gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van YES CF uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden

3.1 Het is YES CF toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. YES CF zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

3.2 De opdrachtgever staat het YES CF toe om informatie uit het dossier te delen met derden, als de vervulling van de opdracht zulks vereist.

3.3 YES CF is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, ook in het geval dat YES CF de werkzaamheden van dergelijke derden aan de opdrachtgever factureert.

Artikel 4: Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

4.1 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever, gevraagd en ongevraagd, tijdig alle documenten en gegevens die nodig zijn. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn.

4.2 De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan YES CF verschafte informatie. Dit geldt ook voor informatie welke klanten van opdrachtgever (direct) aan YES CF verstrekken in het kader van de opdracht die YES CF vervult.

4.3 Als YES CF daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en internet aansluiting. Deze werkruimte dient zo georganiseerd te zijn dat hiervan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de desbetreffende medewerker van YES CF en de door YES CF ingeschakelde derden als bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden. Voorts dient de opdrachtgever de inrichting van de werkruimte en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijke eigenschappen van de desbetreffende medewerker van YES CF (of door haar ingeschakelde derde) aan te passen, één en ander in overeenstemming met artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet.

4.4 Indien de opdrachtgever tekortschiet bij het nakomen van de verplichtingen in dit artikel dan komen alle redelijke kosten die YES CF extra moet maken voor de adequate uitvoering van haar opdracht, voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt ook voor het eventueel ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies / gederfde inkomsten indien YES CF niet op de overeengekomen datum met de opdracht kan aanvangen als gevolg van het hier bedoelde tekortschieten dan wel indien de opdracht op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgesteld.

Artikel 5: Termijnen

5.1 De duur van de verstrekte opdracht kan behalve door de inspanning van het team dat met de uitvoering van de opdracht is belast, worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die YES CF verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Een door YES CF opgegeven datum en/of doorlooptijd geldt derhalve als indicatie en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd.

5.2 Indien opdrachtgever een der verplichtingen uit de overeenkomst tussen haar en YES CF niet nakomt waardoor YES haar opdracht niet naar behoren kan vervullen (zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de informatie verplichting als bedoeld in artikel 4 van de algemene voorwaarden), kan YES CF de verdere uitvoering van werkzaamheden opschorten. YES CF is niet aansprakelijk voor enige schade die voor de opdrachtgever ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden

5.3 In financiële zin is de opdracht afgesloten zodra de slotdeclaratie door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van vijftien dagen na dagtekening van deze slotdeclaratie dient de opdrachtgever YES CF hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de slotdeclaratie geacht te zijn goedgekeurd. Goedkeuring van de slotdeclaratie impliceert erkenning c.q. goedkeuring van de voltooiing en uitvoering van de opdracht.

Artikel 6: Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

6.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en/of omvang van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of aard van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal YES CF dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

6.2 Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat, zal YES CF de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Artikel 7: Tussentijdse beëindiging van de opdracht

7.1 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft YES CF, tenzij bij overeenkomst anders is overeengekomen, recht op compensatie op de hierna genoemde wijze: In het geval van honorarium op basis van uurtarieven heeft YES CF recht op een (1) maandelijkse vergoeding gecalculeerd op basis van het gemiddelde van de drie voorafgaande maandelijkse factuur bedragen , In geval van een honorarium op basis van een periodiek vast te betalen bedrag (Retainer) zal YES CF recht hebben op een compensatie gelijk aan een (1) maandelijkse Retainer vergoeding. Indien het honorarium afhankelijk is van een resultaat (Succes Fee) dan zal YES CF recht hebben op een vergoeding welke is gebaseerd op de door haar gewerkte manuren tegen een tarief welke gebruikelijk is voor adviseurs in haar branche. Indien er sprake is van een combinatie van voorgaande honoraria structuren dan zal er sprake zijn van een combinatie van de genoemde compensatievormen. In alle gevallen geldt dat YES CF recht heeft op de gemaakte kosten tegen overlegging van bewijsstukken hiervoor.

7.2 In geval van voortijdige beëindiging behoudt YES CF aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

7.3 Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 8: Honorarium en betaling

8.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van YES CF wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.

8.2 Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

8.3 YES CF is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van YES CF beïnvloeden. Tenslotte is YES CF bevoegd om haar tarieven per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de indexering welke gebruikelijk is voor haar branche.

8.4 In het honorarium zijn geen rentekosten, omzetbelasting (BTW)en andere heffingen welke vanuit overheidswege worden opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

8.5 Betalingen door de opdrachtgever dienen, zonder enig recht van verrekening, te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door YES CF voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

8.6 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn.

8.7 In het geval dat de opdrachtgever in verzuim is, zal YES CF een vertragingsrente ter hoogte van 1,5% per maand in rekening brengen over de openstaande factuur. Voorts zullen invorderingskosten in rekening gebracht worden ter hoogte van 20% van het bedrag van de openstaande facturen tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn.

8.8 Zolang een factuur door de opdrachtgever onbetaald is gebleven kan YES CF de verdere uitvoering van werkzaamheden opschorten. YES CF is niet aansprakelijk voor enige schade die voor de opdrachtgever ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

8.9 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.10 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van YES CF aanleiding geeft, is YES CF bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

8.11 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle financiële verplichtingen welke voortvloeien uit de opdracht, als ware deze verplichtingen hun eigen verplichtingen (ongeacht de tenaamstelling van de rapportage, correspondentie of de declaratie).

8.12 YES CF kan mogelijk een deel van het honorarium van de opdrachtgever doorvergoeden aan een lead generator. Dit heeft geen kostenverhogend effect voor de opdrachtgever.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van YES CF

9.1 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

9.2 YES CF is slechts aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden directe schade voor zover de door YES CF afgesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

9.3 De aansprakelijkheid van YES CF is beperkt tot het maximale bedrag waartoe deze aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt, te vermeerderen met het eigen risico welke ingevolge deze polis voor YES CF geldt.

9.4 Voor zover de polis geen dekking biedt is de aansprakelijkheid van YES CF beperkt tot het honorarium wat in het betreffende dossier in rekening is gebracht met een maximum van € 10.000,-.

9.5 YES CF is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever (en haar klanten) verstrekte inlichtingen. De opdrachtgever zal YES CF en haar medewerkers te allen tijde vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met door YES CF ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij een en ander het gevolg is van opzet of grove schuld van YES CF, zulks aan te tonen door de opdrachtgever.

9.6 YES CF is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door YES CF gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door YES CF kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

9.7 YES CF is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan YES CF verzonden (email)berichten YES CF niet hebben bereikt.

9.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van YES CF voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.

9.9 Het recht op enige schadevergoeding vervalt na verloop van 12 maanden nadat opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van de schade.

9.10 De opdrachtgever vrijwaart YES CF tegen vorderingen en/of kosten van derden, geleden door uitvoering van een aan YES CF verleende opdracht.

9.11 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met YES CF indien YES CF zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 10: Overmacht

10.1 YES CF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor YES CF redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van YES CF ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

10.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van YES CF geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van YES CF kan worden gevergd.

Artikel 11: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

11.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden, tenzij uit wettelijke verplichtingen anders blijkt

11.2 Door de opdrachtgever aan YES CF verstrekte persoonsgegevens zullen door YES CF niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover YES CF op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

11.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van YES CF, zal YES CF de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

11.4 De opdrachtgever zal zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van YES CF aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van YES CF, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage of andere uitkomsten van de opdracht ter beschikking stellen.

Artikel 12: Intellectueel eigendom

12.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt of ontwikkeld voor de uitvoering van de opdracht en/of in de beoordeling, het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van YES CF. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van YES CF.

12.2 De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13: Personeel

13.1 YES CF kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team dat met de uitvoering van de opdracht belast is wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met YES CF plaatsvinden.

13.2 Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of anderszins werkzaamheden voor zich laten verrichten dan wel daarover met dit personeel onderhandelen, behoudens voorgaande uitdrukkelijke instemming van de wederpartij

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van YES CF is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2 Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar YES CF gevestigd is. Partijen verplichten zich om te proberen eventuele geschillen eerst op directieniveau op te lossen, alvorens een gerechtelijke procedure wordt aangevangen.

Artikel 15: Verval van recht

15.1 Alle vorderingsrechten (uitgezonderd de rechten genoemd in artikel 9.9 hierboven) en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens YES CF in verband met door YES CF verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval twee jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16: Klachten

16.1 Eventuele klachten van de opdrachtgever omtrent uitgebrachte offertes, de opdrachtuitvoering of andere dienstverlening, kunnen worden ingediend bij de directie van YES CF. Hetzelfde geldt ten aanzien van de naleving van de voor YES CF vigerende gedrags- en beroepsregels.