Overig nieuws

Speciale nieuwspagina met externe links en informatie om u te helpen tijdens de crisis

By 18 maart 2020 No Comments

Vooraf:
Deze samenvatting is een bondige weergave van de ons bekende informatie. Het is gebaseerd op gegevens, waarnaar door YES Corporate Finance geen op zichzelf staand onderzoek is verricht en waarop door YES CF geen controle is toegepast, anders dan de door ons toegepaste selectie van de bronnen. Bijgewerkt t/m 30 maart 2020

Hulp en informatie van de overheid

Veelgestelde vragen over financiële maatregelen overheid: link

Werktijdverkorting is inmiddels aangepast naar de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud)
NOW samenvatting
Bij een (verwacht) omzetverlies van minimaal 20% kan bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan de betrokken werknemers 100% door. De hoogte van de tegemoetkoming loonkosten met een maximum van 90% is afhankelijk van de (verwachte) omzetdaling.

De NOW ziet ook op werknemers met een flexibel contract, voor zover zij in dienst blijven. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. De regeling kan éénmalig worden verlengd met 3 maanden. Op dit moment kan nog geen NOW-aanvraag worden ingediend. De overheid werkt met spoed aan het juridisch kader van de regeling.

De uitvoering van de NOW komt te liggen bij het UWV (zoals ook het geval was bij de WTV). Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van minimaal 80% van het bedrag verstrekken. Achteraf kan sprake zijn van een nabetaling of navordering afhankelijk van het werkelijke omzetverlies en de ontwikkeling loonsom.

Randvoorwaarden NOW
Werkgever mag geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor werknemers gedurende periode waarover tegemoetkoming wordt ontvangen. Minimaal 20% (verwacht) omzetverlies vanaf 1 maart 2020. Tegemoetkoming loonkosten bedraagt 0,9x het % omzetverlies. Enkele voorbeelden:
• 90% indien 100% van de omzet wegvalt
• 45% indien 50% van de omzet wegvalt
• 22,5% indien 25% van de omzet wegvalt

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Overbruggingskredieten met garanties van de overheid

Kredieten tot 1,5 mln – Aanvragen van speciale B-MKB Kredieten (obv een Borgstelling door de overheid)
Achtergrond informatie https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb

 • De bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het Coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel – die voor de brede doelgroep MKB-bedrijven zal worden ingezet – waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB. In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier verstrekt. Dat wordt verhoogd tijdelijk naar 90%. Deze maatregel kan benut worden door bedrijven en is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekening-courantkrediet bij een financier met een maximale looptijd van 2 jaar. Ook een aantal voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld
 • De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Verreweg de meeste mkb’ers kunnen er gebruik van maken, waaronder ook ondernemers met vrije beroepen. Het betreft dus zekerheid die de overheid aan een financier geeft met betrekking tot de lening. De lening zal vaak afkomstig zijn van een van de drie Nederlandse banken: ING Bank, Rabobank of ABN AMRO
 • De verhouding tussen het borgstellingskrediet en de financiering voor eigen risico van de bank is 3:1. In de bestaande regeling is die verhouding 1:1
 • Het borgstellingskrediet bedraagt maximaal EUR 1,5 miljoen (was EUR 1 mln). Voorbeeld: bij een totale financieringsbehoefte van € 2,0 miljoen bedraagt het borgstellingskrediet € 1,5 miljoen en is het aandeel van de bank € 0,5 miljoen. De overheid staat dus borg voor € 1.350.000 (= 90% van € 1,5 miljoen en 67,5% van de totale financiering) en de bank draagt risico over € 650.000 (= 32,5% van de totale financiering)
 • Zelf staat u persoonlijk borg voor 10% van het bedrag van het borgstellingskrediet
 • Voor borgstellingskredieten met een looptijd van maximaal 8 kwartalen dragen banken een eenmalige provisie van 3,9% aan RVO af. Deze provisie staat vermeld in de offerte van de bank en is voor rekening van de ondernemer. Let op: sommige banken sturen richting een nieuw B-MKB krediet ipv het uitstellen van rente en aflossingen bij de huidige kredieten. Echter de provisie op de B-MKB lening is 3,9%; een tamelijk hoog percentage. NB. Deze provisie moet worden afgedragen aan de overheid als verzekeringspremie

Kredieten van EUR 1,5 tot EUR 150 mln (was max EUR 50 mln)

Fiscale maatregelen

 • Indien een organisatie als gevolg van het coronavirus niet meer in staat is tijdig de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonbelasting te voldoen, is het mogelijk om bij de Belastingdienst bijzonder betalingsuitstel aan te vragen. Om uitstel van betaling te verkrijgen moet een brief aan de Belastingdienst gestuurd worden waarin u uitlegt hoe u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Na ontvangst worden invorderingsmaatregelen direct gestopt en verzuimboetes voor niet tijdige betalen zijn niet verschuldigd
 • Om snelheid te kunnen waarborgen is bij de aanvraag niet langer een verklaring van een derde deskundige nodig. De belastingdienst wenst deze verklaring binnen 4 weken alsnog te ontvangen. Hoe de verklaring vorm moet worden gegeven wordt nog uitgewerkt. Als externe deskundige kunnen de volgende partijen worden aangesteld:
  o Externe consultant (bijv. YES Corporate Finance)
  o Accountant of fiscaal dienstverlener
  o Financier
  o Brancheorganisatie
 • De invorderings- en belastingrente gaat nagenoeg naar 0% (0,01% omdat 0% in de systemen niet mogelijk is)
 • Bij structurele betalingsproblemen, die niet tijdelijk van aard zijn, gelden andere/aanvullende regels. Het kan dan nodig zijn om betalingsonmacht te melden om daarmee bestuurdersaansprakelijkheid te beperken
 • Tenslotte is het raadzaam de voorlopige aanslag vennootschaps- en inkomstenbelasting voor 2020 waar nodig te herzien. Dit kan online op de website van de Belastingdienst via ‘Inloggen voor ondernemers’
 • Mogelijk kan het maandelijks voorschot worden verlaagd indien er een lagere winst wordt verwacht
 • Relevante websites:
  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Links naar dit onderwerp van de grote banken

De grote banken (ABN AMRO, ING Bank, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank) hebben op 19 maart besloten om alle zakelijke klanten die een krediet hebben van minder dan 2,5 miljoen euro automatisch zes maanden uitstel te geven van hun aflossingsverplichting. Zij hoeven niet te bellen, ze krijgen automatisch uitstel van betaling. Grotere bedrijven die meer dan 2,5 miljoen aan krediet hebben uitstaan, moeten wel bellen met hun bank. Ook met deze categorie klanten zullen de banken soepel omgaan, is de belofte. Ook particulieren kunnen op extra steun rekenen van de banken. Zzp’ers die in de problemen komen, kunnen ze drie maanden uitstel krijgen voor aflossing op de hypotheek of persoonlijk krediet. Ze moeten zich wel even melden bij de bank. NB. details mbt de steunmaatregelen verschillen mogelijk per bank. 

ABN AMRO maakte op 27 maart bekend dat zelfs klanten met een lopend zakelijk krediet tot 50 miljoen euro de aflossing- en rentebetaling met 6 maanden wordt uitgesteld.

ABN-AMRO Bank
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/service-contact/faq/vragen-over-corona.html
https://insights.abnamro.nl/
https://www.abnamro.com/nl/newsroom/persberichten/2020/abn-amro-breidt-steunmaatregelen-voor-bedrijven-met-corona-impact-uit.html

ING Bank – https://www.ing.nl/zakelijk/financieren/jouw-financiering/BMKB/de-nieuwe-borgstellingregeling-midden-en-kleinbedrijf-BMKB.html
Rabobank – https://www.rabobank.nl/bedrijven/corona/ (Rabobank geeft op haar website ook bedrijven met een krediet van EUR 3 mln of meer de gelegenheid een verzoek tot uitstel in te dienen)

Overige maatregelen

Vangnet voor Zzp’ers
Zzp’ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de NOW. Veel zelfstandigen missen noodgedwongen inkomsten. Het kabinet wil de circa 1,2 mln. zelfstandige ondernemers ondersteunen zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten (en inkomens en consumptie op peil blijven). Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is aangepast en versoepeld i.v.m. de corona uitbraak. De uitvoering ligt bij de gemeentes.

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud voor een periode van maximaal 3 maanden. De uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De uitkering hoeft niet te worden terugbetaald. In deze tijdelijke regeling is om snel ondersteuning te kunnen bieden geen vermogens- of partnertoets. Ook de toets op levensvatbaarheid van de onderneming wordt niet toegepast. De behandelingstermijn is terug gebracht van 13 naar 4 weken. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en samenstelling huishouden. Maximale uitkering bedraagt circa € 1.500,- per maand (netto). Let op: gemeentes zullen minimaal enkele dagen nodig hebben voordat een beroep kan worden gedaan op de aangepaste Bbz. Communicatie vanuit de overheid volgt. Naast een uitkering voor levensonderhoud is het mogelijk een lening bestemd voor bedrijfskapitaal te verkrijgen tegen een verlaagd rentepercentage. De lening bedraagt maximaal € 10.157,- Het kabinet vraagt de zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling indien dit nodig is.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
Qredits is een microkredietenverstrekker voor kleine en startende ondernemers die moeilijk aan bankfinanciering komen. Gezien de corona uitbraak biedt Qredits de ondernemers die zij gefinancierd hebben uitstel van aflossing voor 6 maanden en een automatische renteverlaging naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits met maximaal € 6 mln.

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
Er komt een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Hiermee wil het kabinet de land- en tuinbouwsector ondersteunen die geconfronteerd wordt met aan afnemende vraag, grote moeilijkheden met export van producten en waarbij oogsten ook zonder afzet nodig, waardoor kosten doorlopen.
De aangepaste BL-regeling zal gelden met ingang van 18 maart 2020, maar is nog niet gepubliceerd.

Toeristenbelasting en cultuursector
De toerismesector wordt zwaar getroffen. Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeente om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij vooral om toeristenbelasting. Daarnaast is een overleg gestart met de cultuursector om eventuele bijzondere maatregelen te treffen in aanvulling op de generieke maatregelen.

Compensatieregeling getroffen sectoren
Diverse sectoren worden in het bijzonder hard getroffen. Denk bijv. aan horeca als gevolg van de sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze regeling moet nog worden uitgewerkt en wordt met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie omdat het staatssteun betreft. De Europese Commissie heeft al aangegeven soepel(er) om te gaan met crisismaatregelen, zodat sneller sprake is van geoorloofde staatssteun.

Noodloket voor getroffen ondernemers
Deze maatregel ziet op ondernemers die direct zijn getroffen door de overheidsmaatregelen en daarbij hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Denk hierbij aan eet- en drinkgelegenheden en bijv. schoonheidssalons en kappers die in de problemen komen door de 1,5 meter afstand eis. Het betreft een eenmalige forfaitaire uitkering van € 4000,- voor een periode van 3 maanden. De voorwaarden worden nog verder uitgewerkt.

Uitbreiding TOGS-regeling: ook ondernemers in de non-food kunnen aanvragen doen
Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

Verzekeringen/ veiligheid

Links
https://www.vno-ncw.nl/content/coronavirus-hoe-veilig-en-gezond-om-te-gaan-met-covid-19-op-de-werkvloer
https://www.oval.nl/cms/public/files/2020-03/informatiesheet-voor-werkgevers-over-het-coronavirus-aangepast-090320.pdf?534165f794
https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus

Impact op lopende kredieten en ondersteuning

Een onderneming die met een liquiditeitstekort wordt geconfronteerd of dat ziet aankomen doet waarschijnlijk als eerste een beroep op haar bestaande financiers. Naast direct bij de onderneming betrokken partijen zoals familie, aandeelhouders en leveranciers zijn dit veelal uitsluitend op financiering gerichte partijen als banken, asset based financiers (factoring, lease) en fintech.

Met een goed onderbouwd en objectief plan inclusief degelijke financiële paragraaf zijn financiers veelal bereid om de situatie te helpen overbruggen. Het spreekt voor zich dat het perspectief ‘na corona’ weer goed moet zijn. Het coronavirus kan direct of indirect ook impact hebben op alle bestaande financieringsarrangementen.

Zowel financiers als ondernemingen hebben hun eigen verplichting wat het coronavirus betekent voor bijvoorbeeld de terugbetalingscapaciteit en de overeengekomen voorwaarden. Daarnaast heeft de bank, zeker wanneer kredietuitbreiding wordt verstrekt, de mogelijkheid om eventueel aanvullende zekerheden te verlangen en de zekerheidsstructuur aan te passen.

Links van enkele van onze partners. Als u hieronder ook vermeld wilt worden, stuur dan een mailtje naar welkom@yescf.nl

Fiscaal: https://www.pkfwallast.nl/nl/publicaties-van-collegas/update-fiscale-economische-en-juridische-aandachtspunten-coronavirus/
Juridisch: https://akd.eu/nl/expertise/akd-corona-taskforce

Naast dit nieuwsbericht is er een andere nieuwspagina op onze website die dieper ingaat op andere mogelijke oplossingen voor uw bedrijf.
Voor meer informatie en #kosteloze #hulp: Klik hier

Meer informatie:
Arjan Boonekamp
Managing Partner
+31 6 8127 1573
boonekamp@yescf.nl
 

YES Corporate Finance
welkom@yescf.nl