Overig nieuws

Speciale nieuwspagina met externe links en informatie om u te helpen tijdens de crisis

By 25 mei 2020juli 16th, 2020No Comments

Vooraf:
Deze samenvatting is een bondige weergave van de ons bekende informatie. Het is gebaseerd op gegevens, waarnaar door YES Corporate Finance geen op zichzelf staand onderzoek is verricht en waarop door YES CF geen controle is toegepast, anders dan de door ons toegepaste selectie van de bronnen. Bijgewerkt t/m 20 mei 2020

Hulp en informatie van de overheid

Veelgestelde vragen over financiële maatregelen overheid:
Rijksoverheid

Corona-Overbruggingslening (COL)

 • Vanaf 29 april 2020 kunnen startup’s, scale-ups en andere innovatieve bedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. De overheid heeft zelf in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar gesteld.
 • De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de € 50.000 en € 2 miljoen:
  • Financiering tussen de € 50.000 en € 250.000. De rente bedraagt 3%
  • Financiering tussen de € 250.000 en € 500.000. De rente bedraagt 3%. Verplicht moet 25% van de het gevraagde bedrag worden ingebracht door huidige of nieuwe aandeelhouders
  • Financiering tussen de € 500.000 en € 2 miljoen. De standaard rente van 3% wordt aangevuld met een jaarlijkse premie van 2%. De co-financiers krijgen het recht om de lening te converteren bij een volgende financieringsronde
 • De ROM’s streven ernaar de beoordeling van de aanvragen onder de € 500.000 af te handelen binnen vier tot negen werkdagen. Voor aanvragen boven de € 500.000 is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen.

Belangrijkste voorwaarden en definities:

 • De regeling is bedoeld voor bedrijven die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn
 • Financiering moet aan alle fresh money-vereisten voldoen (dit betekent geen bestaande leningen aflossen of aandeelhouders uitkopen)
 • Bedrijven moeten een 12 maands-liquiditeitsoverzicht voorleggen waaruit financieringsbehoefte ten gevolge van covid-19 blijkt
 • Bedrijven moeten aangeven welke kosten reducerende maatregelen ze hebben getroffen, inclusief (voorgenomen) gebruik andere overheidsmaatregelen
 • Comfort dat aflossing lening na 1 jaar kan gaan plaatsvinden en lening binnen 3 jaar wordt afgelost

Meer informatie over de Corona-Overbruggingslening (COL):
ROM-Nederland
Rijksoverheid

Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS)

 • Invest-NL heeft een aanvullende faciliteit voor risicokapitaal voor innovatieve startups en scale-ups ingesteld: het Tijdelijke Overbruggingskrediet innovatieve Start en Scale-ups (TOPSS). Voor de regeling heeft Invest-NL initieel € 100 miljoen uitgetrokken
 • De doelgroep van deze faciliteit zijn innovatieve startups en scale-ups met een gezond perspectief die vanwege de Covid-19 crisis geremd worden in het versnellen van hun groei en/of het vinden van financiering voor hun plannen als gevolg van terughoudendheid bij financiers
 • De Corona-Overbruggingslening (COL) (zie hierboven) is gericht op het overleven op korte termijn en heeft een bovengrens van € 2 miljoen per lening. Voor innovatieve start- en scale-ups die ondanks de Covid-19 willen en kunnen doorgroeien, maar hier vanwege sterk verminderd aanbod van risicokapitaal in worden afgeremd, is de COL niet afdoende. Voor deze specifieke groep is het TOPSS-investeringsprogramma van Invest-NL bedoeld.
 • De scope betreft financieringsrondes vanaf € 2 miljoen met betrokkenheid van professionele investeerders. Invest-NL financiert in beginsel maximaal 50% van de financieringsronde. Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening. Invest-NL hanteert specifiek voor aanvragen in het kader van TOPSS een versneld investeringsproces van 3 tot weken.

Belangrijkste voorwaarden en definities:

 • 3 jaar aflossingsvrij
 • 8% gestructureerd als PIK (rente wordt pas betaald bij aflossing of onderdeel van conversie)
 • Eenzijdig conversierecht voor Invest-NL
 • De conversiekoers is gelijk aan de laagste van de laatste en eerstvolgende kwalificerende financieringsronde (eventueel met discount)
 • De liquidatiepreferenties zijn afhankelijk van het risicoprofiel en voorwaarde van eerdere financieringsrondes

Meer informatie over de Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS):
Vectrix

Tegemoetkoming Vaste Laste (TVL) MKB: meer compensatie vaste lasten bij 30% omzetverlies

Volgens de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen voor hun vaste lasten. Deze bedraagt maximaal € 20.000 voor de komende drie maanden. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving. De omzetderving moet minstens 30% zijn. Daarmee is de regeling minder toegankelijk, aangezien onder de bestaande TOGS-regeling de omzetderving minstens 20% moest zijn. Ook de nieuwe regeling staat open voor dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. Denk daarbij onder meer aan de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters. Ook de nieuwe tegemoetkoming is belastingvrij.

Meer informatie over TVL:
Rijksoverheid

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud regeling 2.0

In de verlengde NOW-regeling (NOW 2.0) zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Het vervallen van de ontslagboete is daar een voorbeeld van. Ook gelden er voorwaarden rond dividenduitkeringen en bonussen en is er een handreiking gedaan aan seizoensgebonden bedrijven.

Bedrijven met omzetverlies kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Deze NOW-regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. De maximale vergoeding van 90% is van kracht als de omzet voor 100% wegvalt. Valt minder omzet weg, dan wordt de vergoeding evenredig verlaagd. Bij 50% omzetverlies betekent dit een vergoeding van 45% van de loonkosten.

De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van drie maanden, die naar keuze kan starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW geldt dat de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

De hoogte van de loonsom bij de NOW 2.0 wordt afgeleid van de loonsom in maart. Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat eventuele subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. Daardoor krijgen ondernemers die tevens een tegemoetkoming ontvangen op grond van de TOGS-regeling minder tegemoetkoming via de NOW-regeling.

De verlengde tegemoetkoming in de loonkosten kan over de periode juni, juli en augustus vanaf 6 juli worden aangevraagd, zo is het streven van het kabinet. De loonkostensubsidie voor de NOW 1.0 kan tot en met 5 juni worden aangevraagd (dat was 31 mei).

Meer informatie over NOW:
Rijksoverheid

Overbruggingskredieten met garanties van de overheid

Kredieten tot 1,5 mln – Aanvragen van speciale B-MKB Kredieten (obv een Borgstelling door de overheid)
Achtergrond informatie B-MKB

 • De bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het Coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel – die voor de brede doelgroep MKB-bedrijven zal worden ingezet – waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB. In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier verstrekt. Dat wordt verhoogd tijdelijk naar 90%. Deze maatregel kan benut worden door bedrijven en is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekening-courantkrediet bij een financier met een maximale looptijd van 2 jaar. Ook een aantal voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld
 • De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Verreweg de meeste mkb’ers kunnen er gebruik van maken, waaronder ook ondernemers met vrije beroepen. Het betreft dus zekerheid die de overheid aan een financier geeft met betrekking tot de lening. De lening zal vaak afkomstig zijn van een van de drie Nederlandse banken: ING Bank, Rabobank of ABN AMRO
 • De verhouding tussen het borgstellingskrediet en de financiering voor eigen risico van de bank is 3:1. In de bestaande regeling is die verhouding 1:1
 • Het borgstellingskrediet bedraagt maximaal EUR 1,5 miljoen (was EUR 1 mln). Voorbeeld: bij een totale financieringsbehoefte van € 2,0 miljoen bedraagt het borgstellingskrediet € 1,5 miljoen en is het aandeel van de bank € 0,5 miljoen. De overheid staat dus borg voor € 1.350.000 (= 90% van € 1,5 miljoen en 67,5% van de totale financiering) en de bank draagt risico over € 650.000 (= 32,5% van de totale financiering)
 • Zelf staat u persoonlijk borg voor 10% van het bedrag van het borgstellingskrediet
 • Voor borgstellingskredieten met een looptijd van maximaal 8 kwartalen dragen banken een eenmalige provisie van 3,9% aan RVO af. Deze provisie staat vermeld in de offerte van de bank en is voor rekening van de ondernemer. Let op: sommige banken sturen richting een nieuw B-MKB krediet ipv het uitstellen van rente en aflossingen bij de huidige kredieten. Echter de provisie op de B-MKB lening is 3,9%; een tamelijk hoog percentage. NB. Deze provisie moet worden afgedragen aan de overheid als verzekeringspremie

Kredieten van EUR 1,5 tot EUR 150 mln (was max EUR 50 mln)

 • GO-C regeling (50% garantie door de overheid is verhoogd naar 90% voor het MKB en voor 80% voor het Grootbedrijf)

Meer informatie:
RVO

KKC-regeling: Klein Krediet Corona

 • De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. De Nederlandse heeft €750 miljoen extra aan overbruggingskredieten mogelijk gemaakt voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000). De overheid staat voor 95% garant
 • De KKC is bestemd voor ondernemingen met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019
 • De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding
 • Het feit dat de financiers nog steeds 5% van het risico dragen, zorgt voor een zorgvuldige risicobeoordeling, zodat de leningen worden verstrekt aan in de kern gezonde bedrijven met voldoende terugbetaalcapaciteit
 • Ondernemers kunnen terecht bij de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor BMKB-C-financiers met een accreditatie, mogen de regeling ook aanbieden
 • De regeling zal ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie (EC) onder het Tijdelijke Europees steunkader Covid-19. Na akkoord van de Europese Commissie hebben financiers nog enige tijd nodig voordat zij aanvragen van ondernemers kunnen ontvangen. Het streven is om de regeling half mei beschikbaar te hebben

Meer informatie over de KKC-regeling:
Rijksoverheid

Fiscale maatregelen

 • Indien een organisatie als gevolg van het coronavirus niet meer in staat is tijdig de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonbelasting te voldoen, is het mogelijk om bij de Belastingdienst bijzonder betalingsuitstel aan te vragen. Om uitstel van betaling te verkrijgen moet een brief aan de Belastingdienst gestuurd worden waarin u uitlegt hoe u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Na ontvangst worden invorderingsmaatregelen direct gestopt en verzuimboetes voor niet tijdige betalen zijn niet verschuldigd
 • Om snelheid te kunnen waarborgen is bij de aanvraag niet langer een verklaring van een derde deskundige nodig. De belastingdienst wenst deze verklaring binnen 4 weken alsnog te ontvangen. Hoe de verklaring vorm moet worden gegeven wordt nog uitgewerkt. Als externe deskundige kunnen de volgende partijen worden aangesteld:
  o Externe consultant (bijv. YES Corporate Finance)
  o Accountant of fiscaal dienstverlener
  o Financier
  o Brancheorganisatie
 • De invorderings- en belastingrente gaat nagenoeg naar 0% (0,01% omdat 0% in de systemen niet mogelijk is)
 • Bij structurele betalingsproblemen, die niet tijdelijk van aard zijn, gelden andere/aanvullende regels. Het kan dan nodig zijn om betalingsonmacht te melden om daarmee bestuurdersaansprakelijkheid te beperken
 • Tenslotte is het raadzaam de voorlopige aanslag vennootschaps- en inkomstenbelasting voor 2020 waar nodig te herzien. Dit kan online op de website van de Belastingdienst via ‘Inloggen voor ondernemers’
 • Mogelijk kan het maandelijks voorschot worden verlaagd indien er een lagere winst wordt verwacht
 • Relevante websites:
  Belastingdienst

Links naar dit onderwerp van de grote banken

De grote banken (ABN AMRO, ING Bank, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank) hebben op 19 maart besloten om alle zakelijke klanten die een krediet hebben van minder dan 2,5 miljoen euro automatisch zes maanden uitstel te geven van hun aflossingsverplichting. Zij hoeven niet te bellen, ze krijgen automatisch uitstel van betaling. Grotere bedrijven die meer dan 2,5 miljoen aan krediet hebben uitstaan, moeten wel bellen met hun bank. Ook met deze categorie klanten zullen de banken soepel omgaan, is de belofte. Ook particulieren kunnen op extra steun rekenen van de banken. Zzp’ers die in de problemen komen, kunnen ze drie maanden uitstel krijgen voor aflossing op de hypotheek of persoonlijk krediet. Ze moeten zich wel even melden bij de bank. NB. details mbt de steunmaatregelen verschillen mogelijk per bank. 

ABN AMRO maakte op 27 maart bekend dat zelfs klanten met een lopend zakelijk krediet tot 50 miljoen euro de aflossing- en rentebetaling met 6 maanden wordt uitgesteld.

ABN-AMRO Bank
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/service-contact/faq/vragen-over-corona.html
https://insights.abnamro.nl/
https://www.abnamro.com/nl/newsroom/persberichten/2020/abn-amro-breidt-steunmaatregelen-voor-bedrijven-met-corona-impact-uit.html

ING Bank – https://www.ing.nl/zakelijk/financieren/jouw-financiering/BMKB/de-nieuwe-borgstellingregeling-midden-en-kleinbedrijf-BMKB.html
Rabobank – https://www.rabobank.nl/bedrijven/corona/ (Rabobank geeft op haar website ook bedrijven met een krediet van EUR 3 mln of meer de gelegenheid een verzoek tot uitstel in te dienen)

Overige maatregelen

Vangnet voor Zzp’ers (Tozo-regeling)

Update (20 mei): Ook de bijstand aan zelfstandigen in nood via de Tozo-regeling blijft van kracht. De aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt verlengd tot eind augustus 2020. Het inkomen wordt via de Tozo-regeling aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De Tozo 2.0 bevat, in tegenstelling tot de Tozo 1.0, wel een partnertoets.

Zzp’ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de NOW. Veel zelfstandigen missen noodgedwongen inkomsten. Het kabinet wil de circa 1,2 mln. zelfstandige ondernemers ondersteunen zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten (en inkomens en consumptie op peil blijven). Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is aangepast en versoepeld i.v.m. de corona uitbraak. De uitvoering ligt bij de gemeentes.

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud voor een periode van maximaal 3 maanden. De uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De uitkering hoeft niet te worden terugbetaald. In deze tijdelijke regeling is om snel ondersteuning te kunnen bieden geen vermogens- of partnertoets. Ook de toets op levensvatbaarheid van de onderneming wordt niet toegepast. De behandelingstermijn is terug gebracht van 13 naar 4 weken. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en samenstelling huishouden. Maximale uitkering bedraagt circa € 1.500,- per maand (netto). Let op: gemeentes zullen minimaal enkele dagen nodig hebben voordat een beroep kan worden gedaan op de aangepaste Bbz. Communicatie vanuit de overheid volgt. Naast een uitkering voor levensonderhoud is het mogelijk een lening bestemd voor bedrijfskapitaal te verkrijgen tegen een verlaagd rentepercentage. De lening bedraagt maximaal € 10.157,- Het kabinet vraagt de zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling indien dit nodig is.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
Qredits is een microkredietenverstrekker voor kleine en startende ondernemers die moeilijk aan bankfinanciering komen. Gezien de corona uitbraak biedt Qredits de ondernemers die zij gefinancierd hebben uitstel van aflossing voor 6 maanden en een automatische renteverlaging naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits met maximaal € 6 mln.

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
Er komt een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Hiermee wil het kabinet de land- en tuinbouwsector ondersteunen die geconfronteerd wordt met aan afnemende vraag, grote moeilijkheden met export van producten en waarbij oogsten ook zonder afzet nodig, waardoor kosten doorlopen.
De aangepaste BL-regeling zal gelden met ingang van 18 maart 2020, maar is nog niet gepubliceerd.

Toeristenbelasting en cultuursector
De toerismesector wordt zwaar getroffen. Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeente om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij vooral om toeristenbelasting. Daarnaast is een overleg gestart met de cultuursector om eventuele bijzondere maatregelen te treffen in aanvulling op de generieke maatregelen.

Compensatieregeling getroffen sectoren
Diverse sectoren worden in het bijzonder hard getroffen. Denk bijv. aan horeca als gevolg van de sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze regeling moet nog worden uitgewerkt en wordt met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie omdat het staatssteun betreft. De Europese Commissie heeft al aangegeven soepel(er) om te gaan met crisismaatregelen, zodat sneller sprake is van geoorloofde staatssteun.

Noodloket voor getroffen ondernemers
Deze maatregel ziet op ondernemers die direct zijn getroffen door de overheidsmaatregelen en daarbij hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Denk hierbij aan eet- en drinkgelegenheden en bijv. schoonheidssalons en kappers die in de problemen komen door de 1,5 meter afstand eis. Het betreft een eenmalige forfaitaire uitkering van € 4000,- voor een periode van 3 maanden. De voorwaarden worden nog verder uitgewerkt.

Uitbreiding TOGS-regeling: ook ondernemers in de non-food kunnen aanvragen doen
Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

Verzekeringen/ veiligheid

Links
https://www.vno-ncw.nl/content/coronavirus-hoe-veilig-en-gezond-om-te-gaan-met-covid-19-op-de-werkvloer
https://www.oval.nl/cms/public/files/2020-03/informatiesheet-voor-werkgevers-over-het-coronavirus-aangepast-090320.pdf?534165f794
https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus

Impact op lopende kredieten en ondersteuning

Een onderneming die met een liquiditeitstekort wordt geconfronteerd of dat ziet aankomen doet waarschijnlijk als eerste een beroep op haar bestaande financiers. Naast direct bij de onderneming betrokken partijen zoals familie, aandeelhouders en leveranciers zijn dit veelal uitsluitend op financiering gerichte partijen als banken, asset based financiers (factoring, lease) en fintech.

Met een goed onderbouwd en objectief plan inclusief degelijke financiële paragraaf zijn financiers veelal bereid om de situatie te helpen overbruggen. Het spreekt voor zich dat het perspectief ‘na corona’ weer goed moet zijn. Het coronavirus kan direct of indirect ook impact hebben op alle bestaande financieringsarrangementen.

Zowel financiers als ondernemingen hebben hun eigen verplichting wat het coronavirus betekent voor bijvoorbeeld de terugbetalingscapaciteit en de overeengekomen voorwaarden. Daarnaast heeft de bank, zeker wanneer kredietuitbreiding wordt verstrekt, de mogelijkheid om eventueel aanvullende zekerheden te verlangen en de zekerheidsstructuur aan te passen.

Links van enkele van onze partners. Als u hieronder ook vermeld wilt worden, stuur dan een mailtje naar welkom@yescf.nl

PKF-Wallast
AKD Lawyers

Naast dit nieuwsbericht is er een andere nieuwspagina op onze website die dieper ingaat op andere mogelijke oplossingen voor uw bedrijf.
Voor meer informatie en #kosteloze #hulp: Klik hier

Meer informatie:
Arjan Boonekamp
Managing Partner
+31 6 8127 1573
boonekamp@yescf.nl
 

YES Corporate Finance
welkom@yescf.nl